Algemene Voorwaarden Edotora

Artikel 1. Definities 

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training is gesloten.
  • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk (namens de opdrachtgever) aan de training deelneemt.
  • Cursus: interventie, opleiding, cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Edotora’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 Artikel 3. Inschrijving en bevestiging cursus 1. Inschrijving voor de door ‘Edotora’ te verzorgen cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per gescand document per e-mail van de volledig ingevulde en ondertekende offerte. 2. ‘Edotora’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer.

Artikel 4. Prijzen 1. Bij inschrijving via een offerte gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op de offerte die door ‘Edotora’ is uitgegeven. 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden ze inclusief BTW in rekening gebracht. 6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. 7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 Artikel 5. Betaling 1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 zendt ‘Edotora’ een factuur met betrekking tot de betreffende cursus aan de opdrachtgever. 2. Betaling dient door de opdrachtgever te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld; door middel van storting op een door ‘Edotora’ aangewezen bankrekening. 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. 5. Voldoet de opdrachtgever binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen, dan is ‘Edotora’ zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 6. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. 7. Bij betalingsachterstand is ‘Edotora’ gerechtigd verdere activiteiten op te schorten totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6. Annulering door de opdrachtgever 1. Kosteloze annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake de cursus is uitsluitend mogelijk schriftelijk of per e-mail tot uiterlijk zes (6) weken voor de geplande eerste cursusdag. 2. Bij annulering binnen zes (6) tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van het verschuldigde cursusbedrag in rekening gebracht. 3. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt 100% van het verschuldigde cursusbedrag in rekening gebracht. 4. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk. 

 Artikel 7. Verhindering van de cursist 1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk. Voor deze vervanging is de opdrachtgever/cursist geen extra kosten verschuldigd. 2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Deze kosten gelden NIET voor incompany trainingen, waarbij opdrachtgever verantwoordelijk is voor planning en inschrijving (zie artikel 6).  3. Bij annulering van de cursist tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van het verschuldigde cursusbedrag in rekening gebracht. 4. Bij annulering tot twee (2) voor de eerste cursusdag wordt 100% van het verschuldigde cursusbedrag in rekening gebracht. 5. Indien de opdrachtgever als particulier rechtspersoon deelneemt aan de cursus en niet vanuit zijn of haar bedrijf, gelden de wettelijke 14 dagen bedenktijd bij online aanschaf van een cursus.

 Artikel 8. Annulering door ‘Edotora ‘Edotora’ behoudt zich het recht voor bij uitzonderlijke omstandigheden de cursus te annuleren. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘Edotora’ zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt ‘Edotora’ de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt, wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 9. Afronding opleiding  1. De opleider van Edotora beoordeelt of de deelnemer de opleiding goed heeft afgerond. 2. Bij een goede afronding heeft de deelnemer recht op eventuele accreditatiepunten. 3. Een goede afronding wil zeggen dat deelnemer aan de volgende voorwaarden heeft voldaan. 3A. Deelnemer is minimaal 90% van de cursusuren aanwezig geweest, live of online. 3B. Deelnemer mag maximaal twee (2) dagdelen afwezig zijn mits een (1) dagdeel ingehaald wordt middels individuele supervisie. 3C Individuele supervisie gegeven door opleider duurt 45 minuten. 3D Kosten voor deze supervisie zijn voor rekening van deelnemer. 3E. Deelnemer rond opdrachten in en/of aan het eind van de opleiding voldoende af. 3F De opleider beoordeelt of deelnemer de opdrachten voldoende heeft afgerond. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 1. ‘Edotora’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van ‘Edotora of de annulering van de cursusovereenkomst door ‘Edotora’, tenzij aan ‘Edotora’ opzet of grove schuld kan worden verweten. 2. Indien ‘Edotora’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 11. Intellectuele eigendom 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door ‘Edotora’ voorbehouden. 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Edotora’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 12. Vervanging docent of trainer ‘Edotora’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 13. Toepasselijk recht 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Edotora’ en overeenkomsten tussen ‘Edotora’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.